Ο στόχος του REVEALING είναι να δημιουργήσει ένα μοντέλο Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης (VRLE – Virtual Reality Learning Environment) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα VRChat, προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες των ΑΕΙ.

Αυτό τελικά θα έχει αντίκτυπο στα πανεπιστήμια-εταίρους και γενικότερα στα ΑΕΙ, όσον αφορά τις τεχνολογικές δυνατότητες σε επίπεδο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Ο πραγματικός σκοπός της δημιουργίας ενός τέτοιου μοντέλου είναι να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές μαθησιακές καταστάσεις και περιβάλλοντα σύμφωνα με τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Συγκεντρώνοντας διαφορετικές εκπαιδευτικές πραγματικότητες από όλη την Ευρώπη, το μοντέλο θα προσαρμοστεί και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα τα οποία εξακολουθούν να έχουν, μέχρι τώρα, σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες καθώς και τις πολιτιστικές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το REVEALING στοχεύει στην ενσωμάτωση της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας για ένα ποικίλο αριθμό δραστηριοτήτων (δηλαδή, πέρα από τη χρήση του ως εργαλείο ψυχαγωγίας) στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός VRLE προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ΑΕΙ.
  • Πιλοτικά μαθήματα με δυνατότητα εικονικής πραγματικότητας και συγγραφή ενός εγχειριδίου με ολοκληρωμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης των δυνατοτήτων VRLE για τη δημιουργία πανεπιστημιακών διαλέξεων.
  • Εφαρμογή ενός καταλόγου πόρων VRLE για να διευκολύνετε την ενσωμάτωση πόρων συμβατών με το VRLE στην εκπαίδευση ΑΕΙ.
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων διδακτικού προσωπικού και φοιτητών/τριων ΑΕΙ στη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην τεχνολογία.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.