Celem projektu REVEALING jest stworzenie modelu środowiska wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality Learning Environment – VRLE) przy użyciu platformy VRChat, dostosowanego do potrzeb edukacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) i ich studentów.

To ostatecznie wpłynie na partnerujące uniwersytety, a także poza nimi, pod względem zdolności technologicznych, nie tylko w kontekście badań interdyscyplinarnych, ale również w odniesieniu do rzeczywistej implementacji.

Rzeczywistym celem stworzenia modelu jest to, że może on być dostosowywany do różnych sytuacji i kontekstów nauki zgodnie z potrzebami końcowych użytkowników. Poprzez połączenie różnych rzeczywistości edukacyjnych z całej Europy, model ten zostanie dostosowany i przetestowany w środowiskach akademickich i pozanaukowych, w których istnieją znaczne różnice pod względem metodologii edukacyjnych oraz aspektów kulturowych w procesie nauki, który jest prosty, ale kluczowy.

REVEALING ma na celu wprowadzenie w użycie VR w bardziej zróżnicowany sposób dla szeregu działań (poza jego wykorzystaniem jako narzędzia rekreacyjnego) w europejskim kontekście edukacyjnym i społecznym. Konkretne cele projektu obejmują:


  • Zaprojektowanie i wdrożenie VRLE (środowiska wirtualnej rzeczywistości) dostosowanego do potrzeb instytucji szkolnictwa wyższego (HEI).
  • Przeprowadzenie testowych lekcji z wykorzystaniem VR i opracowanie podręcznika z kompleksowymi wskazówkami dotyczącymi efektywnego wykorzystania możliwości środowisk wirtualnej rzeczywistości (VRLE) do organizacji wykładów na uczelniach.
  • Wdrożynie Katalogu Zasobów do środowisk wirtualnej rzeczywistości (VRLE Resource Directory) celem ułatwienia wykorzystania zasobów zgodnych z VRLE w edukacji na szczeblu instytucji szkolnictwa wyższego (HEI).
  • Podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i studentów HEI w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii w ramach różnych podejść edukacyjnych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.