1. Προσωπικό από τμήματα τοπικών ή περιφερειακών πανεπιστημίων που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει αίθουσες διδασκαλίας με VR.
  2. Τεχνικό προσωπικό από πανεπιστήμια που λειτουργούν εργαστήρια με VR ή άλλες προσομοιώσεις βασισμένες σε ΤΠΕ.
  3. Εκπαιδευτικοί φορεις μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας.
  4. Επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ερευνητές και κοινωνικοί επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την κοινωνική καινοτομία που βασίζεται στην εικονική πραγματικότητα.
  5. Δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στη χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών.
  6. Εταιρείες και επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ) που επιθυμούν να υιοθετήσουν τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για εξειδικευμένη εταιρική κατάρτιση.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.